Buchas de Agulhas | ZEN Bearings

Buchas de Agulhas

Buchas de Agulhas
Rolamentos de Agulhas – Série NK
Rolamentos de Agulhas – Série NKI
Rolamentos de Agulhas – Série NKIS
Rolamento de Agulhas de Contato Angular – Série NKIA
Rolamentos de Agulhas de Cotato Angular – Série NKIB
NKX Needle Roller Axial Bearings
AXK Axial Needle Rollers
AS Axial Bearing Washers
Rolamentos de Agulhas – Série NA4900
Rolamentos de Agulhas – Série NA4900-2RS